You, the petitioner

Uitstel raadsbesluit herindeling Haren

865 signatures

Wij, burgers van de gemeente Haren, weten dat de Raad dit najaar wil besluiten tot fusie met een andere gemeente. Zo’n snel besluit is niet in het belang van de inwoners. Daarom verzoeken wij de Raad te besluiten dat een eventueel fusiebesluit wordt overgelaten aan de in maart 2014 te kiezen Raad.

Petition

We

Inwoners van Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren

 

establish that:

Dat een fusiebesluit door de huidige gemeenteraad niet in het belang van de inwoners is. Democratische legitimatie, zorgvuldige voorbereiding en voldoende draagvlak bij de bevolking voor een snel fusiebesluit ontbreken.

 

and request

de Raad van Haren op 14 oktober 2013 of zoveel eerder of later als een voorstel voor een fusiebesluit door de raad wordt behandeld, te besluiten dat: 1. een fusiebesluit minimaal 9 maanden wordt uitgesteld; 2. de zo beschikbaar komende tijd wordt benut voor het verkennen en uitwerken van alle denkbare mogelijkheden om, zonder aantasting van eigen karakter, woonklimaat en voorzieningenniveau van de dorpen, een stevig lokaal bestuur te waarborgen; 3. dit onderzoek wordt verricht in samenspraak met de inwoners en ondernemers en met gebruikmaking van hun kennis en kunde.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Haren 
Petition desk:
Closing date:
2013-11-25 
Status:
Closed 
Lead petitioner:
Gustaaf Biezeveld 
Website:

History

Signatures

Updates

Toespraak in raadsvergadering van 30 september 2013

Mevrouw de voorzitter, leden van de raad,Het burgerinitiatiefvoorstel ‘Uitstel raadsbesluit herindeling Haren’ is eind augustusaan u aangeboden. Vanavond kan ik u zeggen dat 2410 inwoners en ondernemers, waaronder twee ereburgers van Haren, hebben getekend voor uitstel van het raadsbesluit over de herindeling tot juni 2014.

+Read more...

Bijna 900 handtekeningen werden in 5 uur op de Kunst- en Cultuurmarkt door inwoners van Haren gezet. Dit illustreert de opmerkelijk grotebetrokkenheid onder de bevolking bij het onderwerp ‘herindeling’, die wij die middag hebben ervaren. Voor alle duidelijkheid: 2410 is bijna een kwart van het aantal kiezers bij de raads-verkiezingen van 2010. Het aantal ondertekenaars overtreft ook het aantal stemmen dat de grootste politieke partij bij die verkiezingen heeft gekregen. Overigens is het werkelijke aantal inwoners en ondernemers dat uitstel wil, zonder twijfel groter. Lang niet iedereen binnen de gemeente is benaderd of bereikt. Dat zoveel inwoners en ondernemers verontrust en bezorgd zijn, is geen wonder. De laatste jaren hebben zij veel meegemaakt met het gemeentebestuur. Maar het is voor hen onbegrijpelijk en niet acceptabel dat hun gemeenteraad zonder zorgvuldige voorbereiding en onderbouwing tussen nu en 1 december dreigt te beslissen dat na 200 jaar een einde komt aan het bestaan van de gemeente Haren. En dat alleen omdat het provinciaal bestuur van Groningen dit wil. De provincie heeft immers geen wettelijke bevoegdheid om uw Raad tot zo’n besluit te dwingen. Laat staan dat het bij uitblijven van een raadsbesluit binnen de eenzijdig gestelde, onmogelijk korte termijn – 5 maanden– zelf mag beslissen over de toekomst van Haren. Ook in Grenzeloos Gunnen staat dat de provincie dit niet kan (p. 63). Dat Gedeputeerde Staten èn Provinciale Staten geen respect hebben voor de autonome positie van de gemeente Haren en voor het feit dat uw Raad primair gaat over de toekomst van de gemeente Haren, is verontrustend. Het handelen van het provinciaal bestuur van Groningen is niet alleen in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur. Het is zelfs onrechtmatig, want evident in strijd met de wet. Bij gemeentelijke herindeling hebben we het over een verbouwing van het Huis van Thorbecke. Dit bestaat uit meer dan de drie verdiepingen: gemeentelijk, provinciaal en rijksniveau. Minstens zo belangrijk is het fundament waarop dit huis is gebouwd: de mede verantwoordelijke burger. In de Grondwet kreeg de politicus de taak volksvertegenwoordiger te zijn en de democratie te ontwikkelen en, als het moet, te verdedigen. Het Huis van Thorbecke brengt dan ook mee dat, zoals algemeen is aanvaard, gemeentelijke herindelingsprocessen van onderop gedragen moeten worden en burgers hierbij nadrukkelijk moeten worden betrokken.Dat het provinciaal bestuur hieraan voorbijgaat door uw Raad en de inwoners hiervoor niet detijd en de ruimte te bieden, is verontrustend. Dat uw Raad als vertegenwoordiger van deinwoners van Haren hieraan eveneens voorbij dreigt te gaan, is zo mogelijk nog verontrustender. De gemeente Haren is niet het exclusieve bezit is van het gemeentebestuur.Het is het huis van alle inwoners en ondernemers. Zij zijn trots op hun gemeente – tweemaal uitgeroepen tot de mooiste woongemeente van Nederland – en zij voelen zich hier thuis. De Raad en het College van b&w hebben tot taak namens hen en in hun aller belang – het algemeen belang – de huishouding van de gemeente te bestieren. Die opdracht strekt echter niet zo ver dat zij eenzijdig kunnen beschikken over de toekomst van het huis van de inwoners en ondernemers.Tegen deze achtergrond is het burgerinitiatiefvoorstel opgesteld. Het bepleite uitstelstelt uw Raad in staat een besluit over de toekomst van de gemeente zorgvuldig voor te bereiden en op basis van voldoende informatie te onderbouwen, met gebruikmaking van kennis en kunde van inwoners en ondernemers. Alleen zo kan er het stevige draagvlak komen dat de wet vereist.Dat draagvlak is ook noodzakelijk voor herstel van vertrouwen van de burgers in hun huidigegemeentebestuur. Een vertrouwen dat het nieuwe gemeentebestuur in de komende vier jaar hard nodig zal hebben. Herstel van vertrouwen begint zodra uw Raad zelf de verantwoordelijkheid neemt voor het proces, waartoe onze open brief van 10 september u oproept. De komende gemeenteraadsverkiezingen zijn het uitgelezen moment voor de politieke partijen om de burgers hun ideeën over de toekomst van de gemeente Haren goed onderbouwd voor te leggen en hiervoor steun te vragen. Het heeft er alle schijn van dat Gedeputeerde Staten en de meerderheid van de Provinciale Staten van Groningen de herindelingsoperatie met alle macht buiten de gemeenteraadsverkiezingen willen houden. De indieners van het burgerinitiatiefvoorstel vragen, mede namens de vele inwoners en ondernemers die hen steunen, uw Raad met klem de provincie hierin niet te volgen. Geef alle kiesgerechtigde burgers een stem bij het bepalen van de toekomst van Haren – als onderdeel van een grotere gemeente binnen de provincie Groningen of de provincie Drenthe, of eventueel als zelfstandige gemeente die nauw samenwerkt met een of meer andere gemeenten, in geval dit een toekomstbestendige mogelijkheid blijkt te zijn. Wij weten dat er partijen binnen uw Raad zijn die dit afwijzen omdat de raadsverkiezingen dan een ‘referendum over one issue’ zouden worden. Voor hen roep ik de woorden van Auke van der Woud in herinnering: ‘Alsof de toekomst van je gemeente ‘one issue’ is. En sinds wanneer horen gemeenteraadsverkiezingen niet over de toekomst van iemands woonplaats te gaan?’ Tot slot overhandig ik u, mevrouw de Voorzitter, namens alle ondertekenaars, de digitale en de schriftelijke petitie. Dank u wel. Gustaaf Biezeveld

2013-10-02