You, the petitioner
Logo nw klein png

Hâld Froeks.TV Online!

444 signatures

Deputearre Steaten fan Fryslân ha beslúten de finansjele bydrage oan Froeks.TV stop te setten. At it oan Deputearre Steaten leit krijt de Frysktalige webside al mei yngong fan it nije jier gjin jild mear. It gefolch is dat Froeks.TV mooglik ynkoarten offline giet.

Petition

We

Jongeren út Fryslân, Fryske jongeren fan bûten Fryslân en besikers fan Froeks.TV.

 

establish that:

Dat Deputearre Steaten fan de provinsje Fryslân beslúten hat de bydrage oan Froeks.TV stop te setten en dêrmei de website op swart te setten.

Dat jongerensite Froeks.TV eltse moanne 50.000 besikers op har content lûkt.

Dat de provinsje Fryslân wol jild besteegje wol oan tydskriften, dy’t rjochte binne op lytsere doelgroepen sa as âlderen.

Mar net oan nije media inisjativen as Froeks.TV dy't folle mear, en benammen jongere minsken berikt.

 

and request

De bydrage oan Froeks.TV net stop te setten, sadat Froeks.TV trochgean kin mei it meitsjen fan programma’s foar en troch jongerein.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Provincie Fryslân 
Petition desk:
Closing date:
2010-11-10 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Sjoerd Bootsma 

History

Signatures