You, the petitioner

Voorkom sluiting Vegetarisch Zorgcentrum Felixoord te Oosterbeek

3,303 signatures

Door de veranderingen in de zorg dreigt het Vegetarisch Zorgcentrum gesloten te worden. De bewoners leven vanuit een vegetarisch / veganistische levensovertuiging en hebben bewust de keuze gemaakt om vanuit het hele land hier te komen wonen. Wonen in een regulier zorgcentrum is voor hen geen optie. Contact/Pers: tel. 026-8406277.

Petition

We

Vegetariërs en veganisten in Nederland en sympathisanten

 

observe

  • dat volwaardige vegetarische voeding een essentiële plaats inneemt in het leven van de vegetariër.
  • dat een regulier zorgcentrum daaraan niet kan voldoen, noch kan garanderen.
  • dat het belangrijk is dat kwetsbare ouderen in een eigen omgeving kunnen leven, die maximaal aansluit bij hun levensovertuiging en gewoonten.
  • veiligheid en geborgenheid, en zich niet hoeven te verdedigen in hun laatste levensfase een must is.

 

and request

Om een verantwoorde en vegetarische manier van leven voor ouderen veilig te stellen.

Het feit dat in de nieuwe Wet Langdurige Zorg is gekozen voor een regionale verdeling van gelden mag niet ten koste gaan van huizen met een bijzondere functie. Daarom verzoeken wij dat er een goede landelijke financieringsregeling voor het Zorgcentrum Felixoord komt, zodat dit unieke vegetarische centrum voor zorgbehoeftige ouderen voor de toekomst behouden blijft.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2017-10-31 
Lead petitioner:
Clientenraad Felixoord 
Website:

History

Signatures

Updates

Verslag van de bewonersbijeenkomst van Felixoord.

 Het verslag zoals door Icare is vastgelegd.? --- Bewonersbijeenkomst Felixoord 11 december vond in Felixoord een presentatie  plaats, verzorgd door de directie van Icare. De presentatie ging over de ontwikkelingen in de zorg en de betekenis daarvan voor Felixoord. Maatschappij en politiek De laatste jaren heeft de maatschappij zich ontwikkeld.

+Read more...

Meer en meer zijn burgers zelf verantwoordelijk geworden voor hun eigen leven. Er heeft een ontwikkeling plaatsgevonden van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. De kosten van de zorg zijn de laatste jaren sterk gestegen. De groep oudere Nederlanders groeit. Dat komt door de babyboom generatie, maar ook door de betere levensomstandigheden en gezondheidszorg, waardoor mensen ouder worden. Langzamerhand is de conclusie getrokken dat het bestaande zorgstelsel geen model is dat in de toekomst kan worden behouden. De politieke keuze die gemaakt is, is dat mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Dat sluit aan bij de wens van ouderen om zelfstandig te willen blijven en eigen regie te willen blijven voeren. Er zijn daarover een aantal zaken besloten, o.a.* In de toekomst zijn er geen verzorgingshuizen meer.* Het aantal plaatsen voor verpleeghuiszorg blijft beperkt.* De gemeenten krijgen meer verantwoordelijkheid voor maatschappelijke ondersteuning.* De algemene AWBZ zorg wordt vervangen door andere specifiekere wetgeving. Situatie Felixoord In Felixoord zijn 24 verpleeghuisplaatsen en dat aantal zal niet groeien. Er zijn nu 46 plaatsen verzorgingshuiszorg, en doordat er geen indicaties voor verzorgingshuiszorg meer afgegeven zullen worden, ontstaat er leegstand. Als je kijkt naar het huishoudboekje van Felixoord, zijn daar 3 hoofdpunten in te herkennen: 1. Gebouw, 2. Diensten (zoals de keuken, de was en de huishouding) en 3. de Zorg. 1. GebouwHet gebouw van Felixoord is in 1969 gebouwd en is ook wel gedateerd. In het verleden is er fors in het gebouw geïnvesteerd en daarvoor is een lening afgesloten. Deze lening is in de huidige financieringswijze helaas niet meer terug te betalen. Recent is onderzocht hoeveel er nodig zou zijn om het pand geschikt te maken om nog 10 of 20 jaar mee te kunnen. Om dat te kunnen betalen is er geen spaarpot beschikbaar en het gaat om bedragen van 1,5 tot 5,5 miljoen euro. Dat bedrag is dan nodig voor vervanging van het dak, de technische installatie, keuken, voegwerk enz. enz. Ook daarvoor geldt dat dit bedrag met de huidige financieringswijze nooit terugverdiend zal kunnen worden. Omdat deze bedragen nodig zijn om een gebouw te realiseren waarin langdurige huurcontracten mogelijk zijn, is dus ook de mogelijkheid van het scheiden van wonen en zorg uitgesloten. 2. Diensten Felixoord is maar een kleine zorglocatie. De kleine omvang maakt dat de diensten structureel duurder zijn dan dat er financiering voor is. Het kost dus structureel geld. De eigen keuken is natuurlijk een essentieel onderdeel van de levensvisie van de bewoner en dat maakt deze conclusie wel spannend. 3. Zorg Met inzet van veel extra mensen, motivatie en financiële middelen is de zorg de afgelopen periode steeds beter op orde gekomen. Aan de financieringskant is het minder gunstig. Er komt namelijk steeds minder geld voor de zorg beschikbaar. We weten zeker dat de salariskosten de komende periode zullen stijgen en we verwachten dat de vergoedingen zullen dalen. Voor 2015 is de zorg ingekocht en is de begroting gemaakt met een tekort op de begroting. Dat tekort zal de komende jaren groter worden. Besluit Gezien al deze ontwikkelingen moet de conclusie zijn dat de manier waarop Felixoord nu wordt georganiseerd niet kan doorgaan. Het leidt tot groeiende verliezen. Er moet dus gezocht worden naar een andere oplossing, een organisatievorm die anders is dan nu. Om de mogelijkheid daarvoor te onderzoeken is een externe adviseur aangesteld, Riek Siertsema, die de opdracht heeft om te onderzoeken wat de best mogelijke manier is om een alternatief te bieden voor de ouder wordende vegetariër zorg en ondersteuning te bieden. Zij is daarvoor begonnen een groot aantal gesprekken te plannen met mogelijke partijen. Dat zijn zorgorganisaties in de regio, zorgorganisaties voor bijzondere doelgroepen, organisaties met nieuwe zorgconcepten, kleinschalig georiënteerde organisaties, bedrijfsleven, kennisinstellingen, zorgverzekeraar, gemeente enz. Eind januari moeten de eerste gesprekken zijn gevoerd. Dan kan worden gekozen welke oplossingen het meest kansrijk zijn. Dan kunnen vervolggesprekken worden gevoerd. Het uitgangspunt is om te zoeken naar een oplossing voor de doelgroep vegetariërs, met respect voor de levensvisie van de vegetariër. Daar zal nadrukkelijk naar worden gezocht. Riek heeft heel regelmatig contact met de cliëntenraad, deonderdeelcommissie en het bestuur van de bewonersvereniging van het woonpark, om daardoor goed bij elkaar aangesloten te blijven. Vervolg !care heeft voor de bewoners van Felixoord een zorgplicht en het zal dus nooit gebeuren dat bewoners op straat komen. Alle energie is erop gericht om een oplossing te vinden voor oudere vegetariërs die zorg en ondersteuning nodig hebben. De cliëntenraad heeft een adviesrecht als er een oplossing kan worden voorgesteld. De bewoners en familie zullen over de ontwikkelingen worden geïnformeerd, via nieuwsbrieven of bijeenkomsten.   Vragen: Zijn er al overnamekandidaten? Er zijn kandidaten waarmee gesproken wordt over een oplossing voor de doelgroep vegetariërs. Dat zijn zorgorganisaties in de regio. Maar er wordt ook gesproken met woningbouwcorporaties of investeerders. Op dit moment zijn de gesprekken heel breed en in januari kunnen we na de gesprekken concluderen welke oplossing het meest kansrijk is om een volgende stap te zetten. In elk geval wordt meegenomen met welke intentie de anderepartijen naar Felixoord kijken. Is het voor hun een mogelijkheid om zelf een grotere schaalgrootte te kunnen krijgen, of hebben zij hetzelfde doel voor ogen, namelijk goede zorg en ondersteuning voor de doelgroep met respect voor de levensvisie. Denkt Icare er aan om zelf andere partijen over te nemen? Nee, eigenlijk niet. Icare is in deze regio te klein om die onderhandelingspositie te kunnen innemen. Er is financiële druk en tekorten. Hoe lang houdt Felixoord dit vol? Er is een negatieve begroting en we gaan ervan uit dat — als er een partij wordt gevonden die een oplossing kan bieden — er 6 tot 9 maanden nodig is om een overdracht te realiseren. Uiterlijk najaar 2015 zullen we weten waar we staan. De eerste fase is het voeren van kennismakingsgesprekken en het kiezen van een vervolgrichting. Dat is eind januari. Collega-zorgorganisaties hebben geen eigen keuken, laat staat een vegetarische keuken. In hoeverre wordt in de onderhandelingen gekeken naar onze vegetarische keuken? De vegetarische keuken en de relatie met het woonpark worden meegenomen in degesprekken. Organisaties gaan daar zeer verschillend mee om en het is steedsonderwerp van gesprek. Daarnaast kijken we ook naar samenwerking tussenbedrijfsleven en zorg, bijvoorbeeld door mogelijke samenwerking met eenvegetarisch restaurant. Het kan ook zijn dat aan bewoners wordt gevraagd of menbereid zou zijn bij te dragen aan het voortzetten van de eigen vegetarischekeuken. Denkt u ook aan groepswonen, bijvoorbeeld met een eigen keuken per gang waar de bewoners zelf koken. De LVGO Landelijke vereniging voor groepswonen voor ouderen heeft daar ervaring mee. Dit soort ideeën is welkom, we gaan daar in het onderzoek mee aan de slag. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat vegetariërs minder beroep doen op zorg. Een vegetariër kost de samenleving minder zorgkosten dan anderen. Wordt daar door Menzis rekening mee gehouden? Nee, helaas niet. Menzis maakt voor de toekenning van verpleeghuisplaatsen geen verschil tussen vegetariërs en niet vegetariërs. Als het zo is dat vegetariërs langer leven dan anderen, is de extra lange zorg die dan nodig is voor rekening en risico van de zorgorganisatie. Er zijn een aantal (kleinschalige) tehuizen in Nederland die er de laatste jaren in zijn geslaagd om na dreiging van sluiting open te blijven. Wordt daar naar gekeken en wordt dat ook onderzocht? Ja, op korte termijn heeft Riek een afspraak met een klein verpleeghuis in Flevoland. Het is een klein huis dat rendabel is. Riek hoopt daar te leren hoe men dat heeft georganiseerd dat dat mogelijk is. Als bewoners andere goede voorbeelden kennen, hoort Riek de suggesties graag. Over het gebouw zei u dat de veiligheid wordt gegarandeerd. Kunt u ook iets zeggen over de kwaliteit van zorg in tijden van financiële druk? Alle investeringen die nodig zijn voor de veiligheid van bewoners en personeel worden uitgevoerd. Ook wordt er niet bezuinigd op de kwaliteit van zorg. Er zijn recent twee HBO verpleegkundigen aangesteld om daar nog een verbeterslag te kunnen maken. Op de kwaliteit van zorg zullen wij geen concessies doen. Afhankelijk van de bezetting van het huis zal de benodigde groep medewerkers worden ingezet. We hebben een prachtige tuin van 6 ha. Kan daar niet iets mee gedaan worden zodat er geld binnen komt? Een deel van het grondgebied is eigendom van Felixoord. De rest van de ruimte is eigendom van Woonzorg Nederland. Riek voert met Woonzorg Nederland ook gesprekken. Is bekend dat op de wachtlijst voor de bungalows 180 mensen staan en dat er dus grote belangstelling bestaat om hier te komen wonen? Dank voor deze informatie. Wordt er in de onderhandelingen ook gedacht aan nieuwbouw? Er zijn nu nog geen onderhandelingen, maar het kan voorkomen dat eenovernamekandidaat aan nieuwbouw denkt.  

2014-12-30

Ondersteuning gevraagd

  Het ondertstaande verzoek is geplaatst in het blad "Leven" van de Vegetariërs Bond, editie 4e kwartaal 2014. ---- Hulp gevraagd voor behoud FelixoordIn de bosrijke omgeving van Oosterbeek ligt Felixoord. Dit unieke zorgcentrum voor vegetariërs dreigt door de eigenaar, zorginstelling Icare, uit financiële overwegingen te worden gesloten.

+Read more...

De leden van de werkgroep ‘Felixoord blijft open’ doen er alles aan om dit tegen te gaan en kunnen daarbij veel hulp gebruiken.Het Vegetarisch Zorgcentrum Felixoord is ontstaan uit het Vegetarisch Centrum, dat in 1948 in Oosterbeek met hulp van de Vegetariërsbond werd opgezet. Vanuit een kleine villa is Felixoord (zie www.felixoord.nl) uitgegroeid tot een zorgcentrum met een erkenning van 70 verblijven, waarvan 24 voor verpleging. In de eigen keuken worden dagelijks verse vegetarische en veganistische maaltijden bereid. In de loop der tijd zijn in de parkachtige omgeving rondom het gebouw 33 bungalows en 14 appartementen gebouwd. In Vegetarisch Woonpark Ommershof (www.vegetarischwoonpark.nl) wonen vegetarische 55+’ers zelfstandig, met de belofte dat zij later eventueel in Felixoord terechtkunnen. Er bestaat dan ook een lange wachtlijst voor de bungalows en appartementen. Voor Felixoord is daarentegen geen wachtlijst meer (mensen moeten hiervoor wel over een geldige indicatie beschikken). Het woonpark is vanaf 2012 in bezit van Woonzorg Nederland. De bestuurlijke eigenaar van Stichting Felixoord is sinds 2009 Icare. Deze zorginstelling nam Felixoord indertijd verplicht over van Philadelphia. Icare valt onder Espria. Espria vormt met Woonzorg Nederland een personele unie. Hoewel juridisch en economisch dus gescheiden, ervaren de bewoners het zorgcentrum met de omliggende bungalows als één geheel.   Dreigende sluiting Door het huidige overheidsbeleid, dat bepaalt dat ouderen zo lang mogelijk – eventueel met hulp – thuis moeten blijven wonen, zullen veel verzorgingshuizen in Nederland verdwijnen. Ook de zorg voor de bewoners in Felixoord staat onder druk. Kamers komen leeg te staan, waardoor de zorg te kostbaar gaat worden. En de tijd dringt, want inmiddels is eigenaar Icare op zoek naar een overnamepartner. Wanneer die zich niet aandient, moet het zorgcentrum misschien sluiten. Eventuele sluiting zou ook negatief doorwerken op de bezetting van het woonpark. Verder dreigt het gevaar dat de vegetarische signatuur van het zorgcentrum verloren gaat.   Vrijwilligers gezocht De werkgroep ‘Felixoord blijft open’ wil verlies van identiteit en sluiting van het zorgcentrum tegengaan. De groep, met bewoners van Felixoord en de Ommershof, zet zich actief in voor het behoud van dit zorgcentrum dat in Nederland uniek is in zijn soort: een toekomst waarin Felixoord een grotere rol kan spelen voor het vegetarisme in Nederland. De leden van de werkgroep hebben voldoende ideeën, maar vragen hierbij hulp om ze vorm te geven en te realiseren: financieel, juridisch, organisatorisch, inhoudelijk of op andere wijze met raad en daad. Ook is men op zoek naar ondernemende vegetariërs die iets kunnen betekenen voor Felixoord, bijvoorbeeld door overname van het zorgcentrum of de vegetarische keuken (met uitbreiding van de catering). Wanneer mensen in Felixoord willen komen wonen, horen de leden dat eveneens graag. Alle belangstellenden kunnen contact opnemen met Nico Stavast van de werkgroep ‘Felixoord blijft open’. Adres: Graaf van Rechterenweg40G, 6861 BR Oosterbeek,e-mail: nicostavast@gmail.com,tel. 026 - 840 62 77. De werkgroep financieel steunen kan via NL40 TRIO 2024 3535 25t.n.v. Bew. VWO te Oosterbeeko.v.v. ‘giften FO’.

2014-12-15